Garantie – Fatbike Amsterdam Skip to content

Garantie


1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Dezegarantie geldt voor een periode van 1 kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door koper. (dit geld voor het frame werk, elektra onderdelengeld een garantie van 6 maanden)

Voor het frame werk van een E-chopper staan 2 kalenderjaren garantie (voor elektra onderdelen geld een garantie van 6 maanden), ongeacht of dit een op maat gemaakte bestelling is dan wel niet. Zie retourbeleid met betrekking tot Custom orders (d.w.z. naar specifieke wens van de klant, en niet uit voorraad verzonden. Maar rechtstreeks vanaf de fabriek).

2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van eeninbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantienooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijndoor het verrichten van onderzoek.

3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming of tegen het advies van de verkoper in – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 

4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

6. Geconstateerde waterschade op elektronische delen, vallen niet onder de garantie. Fatbike Amsterdam, maakt iedere elektrische product spatwaterdicht en is dus niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen waterschade aan het geleverde elektrisch product..

Artikel 16.2: Voorschriften/voorwaarden garantie.

1. Stalling voorschrift. Het Fatbike Amsterdam geleverde product dient op een droge plaats gestald te worden. Indien dit niet mogelijk is dient u het product zodanig af te dekken (d.m.v. een regenhoes o.i.d.) zodat deze weinig tot geen water op vangt. Dit voorkomt eventuele, onnodige, elektrische storingen en of mankementen.

2. Opslag accu pack. De accu pack dient tussen de temperatuur min 0 tot max 50 graden Celsius en een droge plek opgeslagen te worden.

3. Opladen accu. De eerste twee oplaad procedures van de accu pack dient als volgt uitgevoerd te worden. Betreft de eerste oplaadcyclus: Vanpraktisch leeg naar helemaal vol opladen. Betreft de tweede oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Dit voorkomt onnodigverlies in de accucapaciteit. Wij raden u aan dit proces constant te herhalen ten behoeve van een maximaal te behalen accucapaciteit.

Artikel 16.2.A – Standaard accu garantie periode; Li-ion accu: 4 maanden.

Indien accu’s, laders of elektronica delen valschade vertonen vervalt de garantie.

Normale slijtage/afname van accucapaciteit valt niet onder de garantie. Accu’s verliezen na verloop van tijd capaciteit. Li-ion accu’s verliezenook als deze niet gebruikt worden capaciteit. Accu’s die langer dan één maand niet gebruikt worden kunnen zelf ontladen! Dit is gevaarlijk vooruw accu. Accu’s die minder dan 10% geladen zijn moeten direct worden opgeladen anders worden deze onherstelbaar beschadigd en vallen buiten de garantie. Problemen met betrekking tot waterschade of afscheiding uit de accu vallen buiten de garantie.

Artikel 16.3 Garantie-uitsluitingen

3.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie: Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is.

Het product is niet conform het serviceboekje onderhouden; Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht.

Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende elektrische scooter of zijn onjuistgemonteerd; Indien het bewijs van eigendom (Op naam gezet), waaruit blijkt dat de elektrische voertuig vakkundig is gemonteerd engecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend.

De producten met water onder druk is schoongespoten zoals met tuinslang en of hoge drukspuit.

3.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Fatbike Amsterdam voor schade aan (onderdelen van) de elektrische voertuigen als gevolg van:

Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, banden, snel sluiters van de wielen en spaakspanning indien van toepassing; Accu slot, zij standaard.

Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals accu, rem, remblokken, banden, ketting en tandwielen;

Foutieve of onvoldoende smering van draaiende/ aan beweging onder heven delen en of delen waarvoor dit opgegeven is.

Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, roest, chroomroest of afscheiding.

Conformiteit en garantie, Fatbike Amsterdam staat er voor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Fatbike Amsterdam staat er voor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder dehoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

1. Fatbike Amsterdam staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door Fatbike Amsterdam gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.

2. Een door Fatbike Amsterdam als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Fatbike Amsterdam kan doen gelden op grond van de wet.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Fatbike Amsterdam voor de geleverde nieuwe zaken: 1 jaar voor nieuw geleverde elektrische voertuigen, 1 jaar op het frame (roestaanslag valt niet onder garantie), 6 maanden voor het batterij/accu pakket, uitgezonderd alle aan slijtage onderhevige onderdelen zoals banden, remblokken/schijven en lagers. Voornoemde termijnen gaan in op de dag van de levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

4. De aanspraak op garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door: – normale slijtage; – het door de consument niet (voldoende) zorg dragen voor tijdig en juist onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften; – schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen; – reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet(schriftelijk) gemachtigd zijn.

5. Indien u een defect product niet zelf kan langsbrengen bestaat er een mogelijkheid om dit product te laten ophalen door Fatbike Amsterdam, echterde kosten zullen dan nader bepaald worden.

6. Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden zoals omschreven in voorgaande leden, zullen de kostenhiervan aan de consument in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 55,00 per uur te vermeerderen met de materiaalkosten envoorrijkosten van € 49,00 per rit, met een starttarief van € 15,00. Bij gebruik van service op de Waddeneilanden, zijn vanaf het vasteland devoorrijkosten – waaronder in ieder geval wordt verstaan de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden – voor rekening van deconsument.

7. Fatbike Amsterdam brother is niet verantwoordelijk voor eventuele neven schade.

Fatbike Amsterdam - FAQ


Alle Fatbike orders worden tot 22:00 verwerkt. Dus voor 22:00 bestellen = morgen fietsen.

Fatbikes met België of Duitsland als eindbestemming hebben een levertijd van 1-2 werkdagen.

Voor meer informatie, zie leveringsvoorwaarden.

Alle orders zijn voorzien van een DHL Track and Trace code die we per e-mail naar je verzenden. Hierdoor blijf je altijd up-to-date over de status van je bestelling.

Link to your offers page.

Uiteraard! Je kan je Fatbike binnen 14 dagen retour sturen. Vervolgens kun je ervoor kiezen om hem om te ruilen, of om een volledige restitutie te ontvangen. 

Voor meer informatie, zie retourbeleid.

Yes! Fatbike Amsterdam biedt sinds kort ook uitkomst aan zakelijke klanten. Heb je een horeca-zaak of andere onderneming die bezorgfietsen vereist? Laat het ons vooral weten via het contactformulier en ontvang een vrijblijvende offerte. Of via: FatbikeAMS-business@gmail.com

Heb je vragen over je bestelling en biedt de Track and Trace code geen uitkomst? Neem vooral contact met ons op via het onderstaande e-mail adres, of via of klantenformulier. We doen ons best om je vraag binnen 5 uur te beantwoorden. 

Fatbike.amsterdam@gmail.com

Fatbike Amsterdam geeft in beginsel 12 maanden garantie op alle e-bikes. 

Zie onze algemene voorwaarden voor een volledig overzicht van ons garantiebeleid.

Nee, Fatbike Amsterdam kan met trots zeggen dat we onze V8 fatbike uit voorraad leveren. Hierdoor ben je verzekerd van degelijke kwaliteit en correcte levertijden.

Redefining City Movement, one bike at a timeMaak kennis met de kracht van 1000 Watt
Go to top Top